Online İşlemler

Biz Kimiz?
Geri Dön

Biz Kimiz?

Doktorunuz, DNA’nyzdaki sorunu “tamir ederek” sizi hastaly?ynyzdan kurtarabilse harika olmaz myydy?

Genetik o kadar hyzly ilerliyor ki çok yakyn gelecekte bu imkana kavu?abilece?imizi dü?ünmek hiç de hayalperestlik sayylmaz. Son 10 yilda genetik alanynda kaydedilen geli?meler, insan sa?ly?y ve hastalyklaryn tedavisi konusunda yeni tany, ön tani ve tedavi olanaklaryny müjdeliyor.

Örne?in, çok yakyn bir geçmi?e kadar, doktorlaryn diyabet hastalaryna verdi?i insülin ilacy domuzlardan elde edilirken, insan kaynakly hormonlar yalnyzca kadavralardan üretilebiliyordu. ?imdiyse genetik bilimi sayesinde insülin ve birçok ba?ka ilaç özel olarak modifiye edilmi? bakterilerden, yani transjenik bakterilerden elde edilebiliyor. Yine örnek vermek gerekirse, doktorlar artyk bütün kanser hastalaryny ayny ?ekilde tedavi etmek zorunda de?il. Çünkü genetik teknolojilerinin bugün ula?ty?y nokta sayesinde çe?itli hastalyklar, örne?in kanser türleri, gen mutasyonlary açysyndan incelenip, mutasyon türlerine göre ki?iye özel yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bunun için mutasyon testi yaptirmak yeterli oluyor. Sonrasynda da her hastaya özel olarak planlanan tedavi süreci sayesinde tedavilerde sa? kalym oranlary ciddi oranda yükseliyor.

Gen biliminin typ dünyasyna kazandyrdy?y yeniliklerle yakyn gelecekte typ artyk insanlaryn sadece hastalyklaryny de?il, daha da sa?lykly olmalaryny yönetecek seviyeye ula?my? olacak. Gen biliminin açty?y bu heyecan verici yol ise gelecekte sentetik kromozomlarla yeni canlylar üretmeye kadar uzanabilir.

Gen teknolojileri sayesinde birçok hastalyk için yeni tedavi yöntemleri bulunmasi da an meselesi. Ynsan Genom Projesi’nin (insan DNA’synyn bütün dizilimini ortaya çykarmaya yönelik,  tamamlanmy? gen haritasy çaly?masy) sundu?u bilgiler sayesinde arastyrmacylar diyabet, kalp hastalyklary, kanser, AIDS ve Parkinson dahil birçok hastaly?a yönelik yeni tedavi imkanlarynyn geli?tirilece?ini dü?ünüyor.

Daha saglykly nesillerin syrry, genetik testlerde sakly

Genetik testler “vücudumuzun haritasi” diyebilece?imiz genlerden yola çykarak, belirli bir hastaly?y ta?yyyp ta?ymady?ynyzy, herhangi bir riske yatkynly?ynyzyn olup olmady?yny, anne karnyndaki veya yeni do?an çocu?unuzu nelerin bekledi?ini veya mevcut bir hastaly?ynyza kar?y nasyl bir tedavi almanyz gerekti?ini belirlemede size yardimci olabiliyor. Yaptyrdy?ynyz bir genetik testin sonucu sadece sizin de?il, gelecekteki neslinizin de sa?lyk tablosunu gösteriyor.

Nesiller Genetik olarak bizler, insanly?yn bugünü ve yaryny için daha sa?lykly nesiller yeti?mesine katkyda bulunmak misyonunu üstleniyor ve bu sorumlulu?un bilinciyle, T.C. Sa?lyk Bakanlygy Genetik Tani Merkezleri Yönetmeli?i’ne uygun laboratuvarlarymyzda, 2009 yylyndan bu yana hastalara, uzman hekimlere, hastane, klinik ve di?er laboratuvarlara rutin ve ki?iye özel genetik tany hizmetleri, genetik dany?manlyk ve sürekli e?itim hizmetleri sunuyoruz. Hastalyklaryn olu?madan önlenmesi genetik bilimi sayesinde artyk hayal olmaktan çykty. Tüm hastalyklaryn önlenebilir ve/veya tedavi edilebilir olaca?y günler çok yakyn.

Unutmayyn, genetik bir test çok sey de?i?tirebilir.

(Dr. Gülay Özgön, Tibbi Genetik Uzmany)

 
Adres
Gülay Özgön - eniyihekim.com
19 Mayıs Mahallesi Çoruh Sokak No:32 D:1
Fulya-Şişli /İstanbul
Tel : +90 212 219 58 36
Gsm : +90 533 063 47 37
Faks: +90 212 219 58 56

E-Mail: info@nesiller.com
Copyright by
Powered by Muba